facebook

อัลบั้มรูปภาพ (สุวรรณคเณศ)

นวราตรี วัดแขกสีลม 2560
คเณศจตุรถี 2560
คเณศจตุรถี 2559
ทีมงานสุวรรณคเณศได้เข้าเยี่ยมพบ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
รางวัลเนตรนาคราชครั้งที่3 ประจำปี2558
คเณศจตุรถี 2558
ท่าน หรรษ วรรธน ศฤงคลา (Harsh Vardhan Shringla) เอกอัครราชทูตอินเดียป
เข้าพบ ท่าน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล