facebook

บทความ ตำนานและวิธีบูชา (สุวรรณคเณศ)

Devi-อุมา

Devi-อุมา


เป็นธิดาพระหิมวัต (เทพแห่งภูเขาหิมาลัย) กับนางเมนกา ตำนานกล่าวว่า ก่อนมาเกิดเป็นเทพีอดีตชาติเคยเป็นนางสตี

พระอุมาเทวี ทรงมีภาค 3 ภาค ภาคหนึ่งเป็นเทพีโสภา มเหสีผู้ซื่อสัตย์และภักดีต่อพระศิวะ มี 4 กร ภาค อวตารลงมาเป็น"นางทุรคา" เจ้าแม่แห่งสงคราม มี 10 กร ทรงอาวุธ ธนู ศร จักร งู โล่ ดาบ หอก ขวาน ลูกตุ้ม กระดิ่ง ประทับบนหลังเสือ เพื่อปราบมหิงษาสร (อสูรในร่างกระบือ) ผู้ก่อยุคเข็ญในมนุษยโลก ภาค 3 เป็น"เจ้าแม่กาล" มีพระกายสีดำ มี 4 กร 2 กร ถือดาบและศรีษะมนุษย์ แลบพระชิวหาสีแดง สวมพวงมาลัยร้อยด้วยกะโหลกศรีษะมนุษย์ ที่เอวมีแขนมนุษย์ห้อยอยู่โดยรอบ ชอบเครื่องสังเวยด้วยชีวิตสัตว์

ทุกปีในฤดูใบไม้ร่วงชาวฮินดูในแคว้นเบงกอลมีพิธีสังเวยบูชาพระอุมา เรียกว่า “ทุรคาบูชา” มีการตกแต่งประทีปโคมไฟตามบ้านเรือน ผู้คนแต่งกายสวยงามมุ่งหน้าทำพิธีที่เทวาลัย ซึ่งถือว่าเป็นพิธีต้อนรับเจ้าแม่ทุรคากลับลงมาจากเขาไกลาส สตรีที่แต่งงานแล้วออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ในเทศกาล
------------------------
คถาบูชา
------------------------
โอม ตัสสะ ปาระพะตี

กาลี ทุระคา ปิยังมะมะ

ทุติยัมปิ ตัสสะ ปาระพะตี

กาลี ทุระคา ปิยังมะมะ

ตะติยัมปิ ตัสสะ ปาระพะตี

โอมซักตี้ โอม ซักตี้ โอมซักตี้