facebook

บทความ ตำนานและวิธีบูชา (สุวรรณคเณศ)

Vishnu-นารายณ์

Vishnu-นารายณ์


คำว่า “อวตาร” หมายถึง การแบ่งภาคลงมาเกิดของเทพเจ้า ข้อคิดเรื่องเทพเจ้าแปลงกายลงมาปรราบยุคเข็ญในโลกของชาวฮินดูมีมาตั้งแต่สมัยพระเวท และมาแพร่หลายมากในสมัยที่เกิดคัมภีร์ปุราณะและอุปปุราณะ ซึ่งกล่าวถึงอวตารของพระวิษณุ (พระนารายณ์) มากที่สุดเรียกว่า “พระนารายณ์อวตาร” คัมภีร์ ดังกล่าวอธิบายว่า นับแต่โลกเริ่มอุบัติมาจนถึงปัจจุบัน พระนารายณ์ได้อวตารมาแล้วถึง 9 ปาง ปางที่ 9 คือ ปางที่อวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้า อวตารของพระนารายณ์จะมีทั้งหมด 10 ปาง ปางที่ 10 จะเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดกลียุค (คือยุคปัจจุบัน) พระวิษณุจะเสด็จลงมาบนหลังม้าขาว พระหัตถ์ถือพระแสงดาบมีประกายดุจดาวหางลงมาปราบความชั่วร้ายในโลก แล้วสร้างโลกที่บริสุทธิ์ขึ้น

อวตาร 10 ปาง ของพระนารายณ์ มีลำดับดังนี้

1. มัตสยาวตาร ลงมาเกิดเป็น ปลา ช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นความตายเมื่อเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่

2. กูรมาวตาร “ เต่า ใช้หลังรองรับภูเขาที่ใช้กวนน้ำในมหาสมุทรให้สำเร็จเป็นน้ำอมฤต

3. วราหาวตาร “ หมู ปราบยักษ์ที่กดโลกให้จมลงใต้บาดาลด้วยการช่วยตุนให้สูงขึ้น

4. นรสิงหาวตาร “ (นรสิงห์) ครึ่งคนครึ่งสิงห์ ปราบยักษ์ที่มารุกรานโลก 3 ครั้ง

5. วามนาวตาร “ คนแคระ (คนค่อม) ทำการปราบยักษ์ให้อยู่ใต้บาดาลปรศุราม (รามสูร) ป้องกันมิให้กษัตริย์ที่ไม่เหมาะสมได้ครองเมือง


6. ปรศุรามาวตาร “ ปรศุราม (รามสูร) ป้องกันมิให้กษัตริย์ที่ไม่เหมาะสมได้ครองเมือง

7. รามาวตาร “ พระราม ปราบยักษ์ราวณะ (ทศกัณฐ์) ในเรื่องรามเกียรติ์

8. กฤษณาวตาร “ พระกฤษณะ ปราบคนชั่วในมหาภารตยุทธ

9. พุทธาวตาร “ พระพุทธเจ้า ประกาศหลักธรรมช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์

10. กัลกิยาวตาร “ พระกัลกี (บุรุษขี่ม้าขาว) ปราบคนชั่ว (อธรรม)สถาปนา

------------------------
คถาบูชา
------------------------
การบูชาพระนารายณ์ เพื่อขอความคุ้มครองและพระองค์ช่วยขจัดภัยพิบัติ

โอม พระนารายะณะราชา นามะ อุปาทะวะตายะ จันตุ ครุฑาพาหนะนายะ หะระติ ทิสะฐิตายา อาคัจฉันตุภุญ ชะตุ

ขิปายะตุ วิปปะยะตุ สะวาหะ สะวาหายะ สัพพะอุปาทะวะ วินาสายะ สัพพะ อันตะรายะ วินาสายะ สุขขะวัฑฒะโก โหตุ

อายุ วัณณะ สุขะ พะลัง อัมหากัง รักขันตุ สะวาหะ สะวาหา สะวาหายะ ( 3 จบ )