facebook

ตัวอย่างลูกค้าของเรา (สุวรรณคเณศ)

สุวรรณคเณศ
สุวรรณคเณศ
คุณ รมิดา หญิงหยกตาปิง แต่งงาน และอาศัยอยู่ที่ประ
ณเจ้าของแบรน์ บลิ๊งไวท์ วันนี้ได้มาอัญเชิญบูชาพระค
คุณพี่เรณูและครอบครัว ได้รับพร กว่า 40 ล้านบาทจากก
สุวรรณคเณศ
วันนี้น้องอิฐมาเช่าหนูมุสิกะขนาดเล็กจำนวน5คู่เพื่อ
วันนี้มาบูชาล๊อกเก็ตพระคเณศาณีรุ่น"รวยเปรี๊ยง"กันย
วันนี้มาบูชาล๊อกเก็ตพระคเณศาณีรุ่น"รวยเปรี๊ยง"กันย
สุวรรณคเณศ
วันนี้มาบูชาล๊อกเก็ตพระคเณศาณีรุ่น"รวยเปรี๊ยง"กันย
วันนี้มาบูชาล๊อกเก็ตพระคเณศาณีรุ่น"รวยเปรี๊ยง"กันย
วันนี้มาบูชาล๊อกเก็ตพระคเณศาณีรุ่น"รวยเปรี๊ยง"กันย
ดินทางมาบูชาจากชัยนาทเพราะแรงศรัทธาต่อองค์พระคเณศา
คุณเจ วรชัย ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (ม
สุวรรณคเณศ
สุวรรณคเณศ
สุวรรณคเณศ
น้องนัชชาบินมาไกลจากสุราษฎร์ธานีเพื่อมารับองค์พระค
สุวรรณคเณศ
สุวรรณคเณศ
สุวรรณคเณศ
สุวรรณคเณศ
สุวรรณคเณศ
สุวรรณคเณศ
สุวรรณคเณศ
สุวรรณคเณศ
สุวรรณคเณศ
สุวรรณคเณศ
สุวรรณคเณศ
สุวรรณคเณศ