facebook

บทความ ตำนานและวิธีบูชา (สุวรรณคเณศ)

Ganesha-คเณศ(พระพิฆเนศ)

Ganesha-คเณศ(พระพิฆเนศ)


พระคเณศ(พระพิฆเนศ) เป็นโอรสพระศิวะกับพระนางปารวตี กำเนิดพระคเณศมีกล่าวไว้ว่าหลายประการ ที่ปรากฏในคัมภีร์ปุราณะ กล่าวว่า พระนางปารวตีสร้างพระคเณศจากไคลของพระนาง เพื่อให้ทำหน้าที่อารักขาขณะเสด็จไปสรงสนานในที่แจ้ง พระศิวะไม่ทรงทราบเรื่อง เมื่อถูกพระคเณศขัดขวางไม่ให้เข้าพบพระนางปารวตีทรงกริ้วตัดเศียรพระคเณศเสีย พระนางปารวตีทราบเหตุทรงโศกเศร้าเสียพระทัยพระศิวะจึงชุบชีวิตตัวแรกที่พบมาสวมให้ ปรากฏว่าหัวสัตว์ดังกล่าวที่หาได้ คือ หัวช้าง พระคเณศจึงมีเศียรเป็นหัวช้าง ภาพพระคเณศแบบคติฮินดู นิยมทำเป็นกายสีแดง พระเศียรเป็นช้าง มีงาข้างเดียว งวงหันไปทางซ้าย มีสี่กร ทรงสังข์ จักร คทา และ ดอกบัว (อาจมีรูปลักษณ์เป็นอย่างอื่นตามคติของผู้นับถือบางกลุ่ม

------------------------
คถาบูชา
------------------------
โอมศรี คะเณศายะ นะนะ ( ๓ จบ )

ชะยา คะเณศะ ชะยา คะเณศะ ชะยะ คะเณศะ

เทวา มาตาชา กีปา ระวะตี ปิตา มะหาเทวา

ละฑุวัน กาโกคะ ละเค สันตะ กาเร เสวา เอกหันตะ

ทะยาวันตะ จาระ ภชาธารี มาเก สัพทูระ เสเห มุเสกี

อะสะวารี อันธะนะ โกอางขะ เทตะ โกภาษา พาม

ณะนะ โกตุต กะเทตะ โกหินะ นิระธะนะ โกมายา