facebook

บทความ ตำนานและวิธีบูชา (สุวรรณคเณศ)

Siva-ศิวะ

Siva-ศิวะ


เป็นเทพแห่งการทำลาย และ เทพเจ้าแห่งการฟ้อนรำ สถิตอยู่ ณ เขาไกรลาสมีโคนันที (นนทิ) เป็นพาหนะ มีศิวลึงค์เป็นเครื่องหมายของพลังแห่งการสร้างสรรค์ มีมเหสีชื่อพระอุมา (ปรรพตี,ปารวดี) มีโอรส 2 องค์ คือ พระคเณศ กับ พระขันธกุมาร ผู้นับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะ ถือว่าพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด เป็นทั้งผู้สร้าง ผู้รักษาและผู้ทำลายสรรพสิ่งทั้งปวง

ภาพพระศิวะนิยมทำเป็นรูปฤาษี มี 4 กร นุ่งห่มหนังสัตว์ ประทับนั่งบนหนังสือโคร่ง ถืออาวุธตรีกูล ธนู และคทาหัวกะโหลกมนุษย์ (บางรูปถือสังข์และ บ่วงบาศ บางรูปทำเป็นพระหัตถ์ข้างหนึ่งถือขวาน) ห้อยพระศอด้วยประคำร้อยด้วยกะโหลกมีงูเป็นสังวาลพระศอมีสีดำสนิท ตำนานกล่าวว่าเพราะทรงดื่มน้ำพิษของพระยาเศษนาค ซึ่งพ่นออกมาระหว่างทำพิธีกวนเกษียรสมุทร เพื่อช่วยชีวิตเทวดาทั้งหลาย กลางพระนลาฏ (ระหว่างพระขนงทั้งสองข้าง) มีพระเนตรดวงที่ 3 ซึ่งในตำนานกล่าวว่าถ้าพระศิวะลืมพระเนตรดวงนี้เมื่อไร จะเกิดไฟไหม้โลกเมื่อนั้น เหนือดวงตาที่ 3 มีรูปพระจันทร์ครึ่งซีก

ชาวฮินดูที่นับถือพระศิวะปัจจุบันมีเทวสถานสำคัญอยู่ที่เมืองติรุมวันมาลัย ในอินเดียภาคใต้ ทุกปีจะมีพิธีเฉลิมฉลองเพื่อสักการบูชาครั้งใหญ่ เรียกว่า "พิธีมหาศิวาราตรี

------------------------
คถาบูชา
------------------------
โอม นะมัสสิวายะ

จำเป นะเตรา สะสีระ กายายะ กัตตะ ปูระณะ

กาวะนะสี จะกายอ นะมัสสิ

วายะยายะ จะนะ มัสสิ วายะยอ

กัตตุกรี คิกากังคะมะติ จัตติตายายะ

เสตาริฉัน จัตติ ตอยอ สุกุณ ชะลายายะ

มะนิ กุณชะลายอ นะมัส สิวายายะ จะนะ มัสสิ วายา

อะระคัม สัมปุญญัม สีวิรุส

ตะไร ยะเก กาเม จะมะ เหยยะเต